1. Gyldighed
 1. Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. oktober 2016 og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for enhver rådgivning ydet af Halling-Overgaard Advokatfirma efter denne dato

 

2. Beskikkelse m.v.
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er organiseret som et interessentskab.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirmas advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.
 3. Halling-Overgaard Advokatfirma rådgiver udelukkende om dansk ret, medmindre andet skriftligt aftales i forbindelse med udførelsen af et konkret opdrag.

 

3. Honorar og betaling
 1. Honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.
 2. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler.
 3. Der vil som regel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan opkræves depositum. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangsklienter samt klienter uden fast forretningssted i Danmark. Deposita indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler. Opgaverelaterede udlæg og omkostninger betales af klienten udover honoraret.

 

4. Forsikring, ansvar og ansvarsbegrænsning
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er ansvarlig for rådgivning ydet til vores klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti, jf. Advokatsamfundets regler herom. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. Sal 2100 København.

 

5. Hvidvaskning og Arkivering
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er omfattet af den gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 2. Efter lovens § 4 stilles der specifikke krav til den måde, hvorpå advokaters klienter legitimerer sig, samt hvilke oplysninger med hensyn til klienternes identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en klient og/eller der gennemføres transaktioner på en klients vegne.
 3. Som følge af førnævnte lovbestemmelse vil klienter hos Halling-Overgaard Advokatfirma blive anmodet om at levere dokumentation til opfyldelse af de legitimationskrav lovgivningen påbyder.

 

6. Anvendelse af vores rådgivning
 1. Rådgivning ydet af Halling-Overgaard Advokatfirma målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående skriftlige accept. Halling-Overgaard Advokatfirma er alene ansvarlig overfor klienten for den rådgivning der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret herpå, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

7. Klager og gældende ret
 1. Såfremt der skulle opstå en situation, hvor klienten er utilfreds med den rådgivning, der er leveret eller honoraret herfor, opfordres klienten til at kontakte den sagsansvarlige partner for at søge at løse uoverensstemmelsen i mindelighed.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Salær- og adfærdsklager kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.
 3. Halling-Overgaard Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 4. Eventuelle retstvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.

 

*****
Aarhus, 1. marts 2018.
Halling-Overgaard Advokatfirma
Store Torv 7, 3
8000 Aarhus C
T: 86 13 50 00
E: pma@halling-overgaard.dk

CVR-nr. 16 90 22 41

*****