1. Gyldighed
 1. Disse forretningsbetingelser er gældende fra den 1. oktober 2016 og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for enhver rådgivning ydet af Halling-Overgaard Advokatfirma efter denne dato

 

2. Beskikkelse m.v.
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er organiseret som et interessentskab.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirmas advokater er alle beskikket af Justitsministeriet og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.
 3. Halling-Overgaard Advokatfirma rådgiver udelukkende om dansk ret, medmindre andet skriftligt aftales i forbindelse med udførelsen af et konkret opdrag.

 

3. Honorar og betaling
 1. Honorar afregnes som udgangspunkt efter forbrugt tid. I afregningen tages også højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.
 2. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter gældende regler.
 3. Der vil som regel blive krævet forudbetaling af udlæg og omkostninger, ligesom der kan opkræves depositum. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangsklienter samt klienter uden fast forretningssted i Danmark. Deposita indsættes på klientkonto og behandles som klientmidler. Opgaverelaterede udlæg og omkostninger betales af klienten udover honoraret.

 

4. Klientkonti
 1. Halling-Overgaard, Advokatfirma’s ansvar er begrænset til en forsikringssum på kr. 100.000.000 på vores advokatansvarsforsikring hos HDI Danmark. Vi kan efter konkret aftale med klienten forhøje forsikringsdækningen.
 2. Halling-Overgaard, Advokatfirma har klientbankkonti i Sydbank. Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Det betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 EUR pr. indskyder under ordningen. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Såfremt klienten har andre indskud i det pågældende pengeinstitut, ud over de midler som er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. Vi hæfter ikke for eventuelle tab, som følge af at banken ikke kan betale udeståendet tilbage.
 3. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. EUR, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
 4. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside; https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen.

 

5. Forsikring, ansvar og ansvarsbegrænsning
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er ansvarlig for rådgivning ydet til vores klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti, jf. Advokatsamfundets regler herom. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. Sal 2100 København.

 

6. Hvidvaskning, arkivering og personfølsomme oplysninger
Hvidvaskning
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma er omfattet af den gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
 2. Efter lovens § 4 stilles der specifikke krav til den måde, hvorpå advokaters klienter legitimerer sig, samt hvilke oplysninger med hensyn til klienternes identitet advokaterne skal sikre sig, når der optages forretningsmæssige forbindelse med en klient og/eller der gennemføres transaktioner på en klients vegne.
 3. Som følge af førnævnte lovbestemmelse vil klienter hos Halling-Overgaard Advokatfirma blive anmodet om at levere dokumentation til opfyldelse af de legitimationskrav lovgivningen påbyder.
Privatlivspolitik
 1. Halling-Overgaard Advokatfirma behandler personoplysninger som led i udførelsen af sit hverv.
 2. Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de personoplysninger, som vi er i besiddelse af. Dette gælder for alle personoplysninger – uanset om det er klienter, modparter, partsrepræsentanter, samarbejdspartnere, medarbejdere eller øvrige fysiske personer Dette gælder, uanset om du er klient hos Halling-Overgaard Advokatfirma, er modpart i en sag, eller om du alene besøger vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse mere om vores politik for registrering, når du besøger www.halling-overgaard.dk
Hvor indsamler vi oplysninger fra?
 1. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv og fra offentlige myndigheder. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.
Videregivelse af personoplysninger
 1. Afhængig af hvilke personoplysninger, der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng, personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom minretssag.dk, politi, tinglysning.dk, kommuner, SKAT mv.
 2. Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.
 3. Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.
Behandlingssikkerhed
 1. Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler, gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 2. Vore tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender.
 3. Vor behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, som persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vore behandlinger.
Sletning
 1. Oplysninger slettes efter 10 år, sletning sker ved udløbet af et kalenderår.
Registreredes rettigheder
 1. De personer, vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder. Rettighederne omfatter:
  1. Ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, som vi behandler
  2. Ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger om den pågældende
  3. Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen
  4. Ret til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet) jf. nedenfor
  5. Ret til at trække et samtykke tilbage
 1. Det er muligt at kontakte Halling-Overgaard Advokatfirma og i visse tilfælde få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Oplysningspligten kan være begrænset af lov og/eller af kontorets tavshedspligt.
 2. Ligeledes er oplysningspligten begrænset, hvis dens gennemførsel kræver en uforholdsmæssig indsats, hvis gennemførelse vil bevirke, at formålet med behandlingen forspildes eller afgørende hensyn taler imod at give oplysninger. I den situation, hvor vi kan give dig oplysninger om registrerede forhold, vil du naturligvis kunne få berigtiget forkerte eller mangelfulde oplysninger.
 3. Hvis du har henvendelse om dette, skal du kontakte kontoret pr. mail til pma@halling-overgaard.dk.
 4. Hvis du ønsker at klage over Halling-Overgaard Advokatfirmas behandling af personoplysninger, kan du fremsende en mail med baggrunden for din klage til pma@halling-overgaard.dk.
 5. Vi vil derefter behandle klagen og vende tilbage til dig.
 6. Klage over vor behandling af personoplysning kan også ske til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

7. Anvendelse af vores rådgivning
 1. Rådgivning ydet af Halling-Overgaard Advokatfirma målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores forudgående skriftlige accept. Halling-Overgaard Advokatfirma er alene ansvarlig overfor klienten for den rådgivning der er ydet, og tredjemand kan ikke støtte ret herpå, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

8. Klager og gældende ret
 1. Såfremt der skulle opstå en situation, hvor klienten er utilfreds med den rådgivning, der er leveret eller honoraret herfor, opfordres klienten til at kontakte den sagsansvarlige partner for at søge at løse uoverensstemmelsen i mindelighed.
 2. Halling-Overgaard Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Salær- og adfærdsklager kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk. Advokatnævnets hjemmeside er www.advokatnaevnet.dk
 3. Halling-Overgaard Advokatfirmas rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
 4. Eventuelle retstvister kan alene indbringes for den kompetente danske domstol.

 

*****

Halling-Overgaard Advokatfirma
Park Allé 5, st. th.
8000 Aarhus C
T: 86 13 50 00
E: pma@halling-overgaard.dk

CVR-nr. 16 90 22 41

*****